174. عمر مدام

""به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که کسی در میان آن باشد!""

***

نگار غنچه لب ِ نو بهار هم شد پیر

ولی کما سابق یار من جوان باشد

***

بجو تو رمز جوانی ز وی که در کارش

حدیث آب حیات است و جاودان باشد

***

قیاس کردم و دیدم که عمر حضرت نوح

به پیش عمر درازش به قدر  ِ آن باشد

***

به چهره تیغ کشند از رخش پری رویان

چو عکس چهره ی او روز و شب عیان باشد

***

ببوس لعل لبش را که هر یکی بوسش

نگاهدار دو صد شرح باستان باشد

***
نشسته ایم من و داشفنر کنار لحد

"گمان مبر که کسی در میان آن باشد" 

***داشفنر***

/ 0 نظر / 31 بازدید