181. دلبر مقوّایی

چقدر شیرینی وه چقدر زیبایی

به خواب می مانی هم که مثل رویایی

***

چقدر سبز و ظریفی چقدر برگ گلی

چقدر خوش حرکاتی چقدر بالایی

***

چه ابروان کمندی میانه باریکی

چه گیسوان بلندی چه خوش تماشایی

***

بدون آرایش بهتر از هزار گلی

به ساق و دست و کمر بی رقیب و یک تایی

***

به ناز پر نمکی و به ساز  ِ عشوه تکی

ظریف تبع و سبک وزن و نازک آرایی

***

غیور شیر ژیانی چموش آهویی

غزال پا و زبر دست و برق آسایی

***

به لب بیامده جان و رود ز تن چون تو

به ناز می روی و با کرشمه می آیی

***

یکی چو من لقب داشفنر گرفت چو آب

یکی به مثل تو شد دلبر مقوّایی

***داشفنر***

/ 0 نظر / 44 بازدید