180. توپ قلقلی

ای توپ قلقلی به هوا می فرستمت

<<بنگر که از کجا به کجا می فرستمت>>

***

اینجا ز تیغ جفا پنجرت کنند 

<<زین رو به آشیان وفا می‌فرستمت>>

***
 باشد که گل شوی و ز دربازه بگذری

<<می بینمت عیان و دعا می فرستمت>>

***

با سانتر کات دار تو را هر شب و سحر

<<در صحبت شِمال و صبا می‌فرستمت>>

***

تا آنکه اوت نکنندت تو را ز جور

<<جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت>>

***

افتاده ای درون خیابان غافل از خطر

<<می‌گویمت دعا و ثَنا می‌فرستمت>>

***

تا روی ماه گرد خودت را نظر کنی

<<کآیینه‌ی خدای‌نما می‌فرستمت>>

***

تبل و دهل به شور و صدا می فرستمت

<<قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت>>

***

باد از تو در رود ز بس از غم زخم خورده ای

<<با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت>>

***

ای داشفنر نمانده وقت و یک هیچ خورده ای

<<بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت>>

***داشفنر***

/ 0 نظر / 33 بازدید