172. باور کن

تو میانی و من کنجم

تو شلوغی و من دنجم

<<قهوه ات را بنوش و باور کن

من به فنجان تو نمی گنجم>>

تو فرودی و من اوجم

تو چهاری و من پنجم

<<قهوه ات را بنوش و باور کن

من به فنجان تو نمی گنجم>>

تو سرابی و من موجم

تو ساقی و من آرنجم

<<قهوه ات را بنوش و باور کن

من به فنجان تو نمی گنجم>>

تو چو عیشی و من رنجم

تو چو سنگی و من گنجم

<<قهوه ات را بنوش و باور کن

من به فنجان تو نمی گنجم>>

داشنفر ز جور نگار

من دگر نمی رنجم

<<قهوت را بنوش و باور کن

من به فنجان تو نمی گنجم>>

***داشفنر***

/ 0 نظر / 31 بازدید