۱۴۸. زندگی سگی

تا به کی از فراق تو زندگی ی سگی کنم

آمده وقت آن دگر بازنشستگی کنم

***

شیوه چشم مست تو می کشد و نمی کشی

تا به کی از فراق تو مانم و زندگی کنم

***

پیرهن دل از غمت چاک نمودم و کنون

تا نشدم مریض تر چاره ی پارگی کنم

***

بنده شیخ منبری گشتم و گفت دلبری

چند صباح نیز در میکده بندگی کنم

***

تا که خورد به برگ رخ مهر لبان قرمزت

رفته و  در اداره ی بوسه دوندگی کنم

***

رفت کلاه بر سرم دل بربودی از برم

من به خلاف پیچ گیسو ی تو سادگی کنم

***

بلبل جان داشنفر شکوه نمود تا به کی

ای پیشی از فراق تو زندگی سگی کنم

داشنفر

/ 0 نظر / 17 بازدید