162. سکته ناقص

باشد  از  امروز  دیگر   نور   بالا   می زنم

چند روزی سر به صحرا دل به دریا می زنم

***

جای ما جز در حریم امن چشم یار  نیست

بی جهت سگ چرخ در اینجا و آنجا می زنم

***

دوست بازا چون امید و دست در دامان بگیر

بس که در نومیدی این عمر درجا می زنم

***

روز با خورشید و شب با ماه پچ پچ پچ کنان

حرف  از  اسرار  پنهان  تو  با  ما  می زنم

***

کار  کامل  کن  که  گر  جانم  نگیری لاجرم

سکته ی ناقص همین امروز و فردا می زنم

***

کام شیرین کی شود چون یار در این سفره نیست

هر چه لقمه از عسل یا از مربا می زنم

***

گفت پیرم داشفنر چندی به کار خویش باش

زان زمان من خود لباس خویش را تا می زنم

***داشفنر*** 

صوتی

/ 0 نظر / 4 بازدید