173. دلار من باشی


امید آن که شبی در کنار من باشی

قرار و خواب دل بی قرار من باشی

***

ریال چشم رقیبان دهم به باد حراج

در این میانه اگر تو دلار من باشی

***
سهام دل بفروشم به نرخ ارز لبت

اگر چو بلبل و گل دوست دار من باشی

***

یکی به کار طلا و یکی به کار دلار

کجا روم چو تو آن کار و بار من باشی

***

میان ساغر و می قصه های شیرین است

بیا که خسروی چشم خمار من باشی

***

به باده لب نزنم تا شبی ز جام لبت

پیاله پر کنی و می گسار من باشی

***

بداد قرض لبش داشفنر به بوسه تو نیز

"اگر ادا نکنی قرض دار من باشی"

/ 0 نظر / 59 بازدید