152. شب احیا


 

شب نوزدهم رمضان

ای خواب حیا کن چخه امشب شب احیاست

امشب برو جانم پی کارت که شب ماست

***

ما آخر چتریم برو چتر دگر شو

امشب که بساط من و دل جمله در اینجاست

***

عمریست که خوابیم، همین چند شب قدر

شاید که پریدیم از این خواب و خدا خواست

***

شب بیست و یکم رمضان

من چنگ زنم بر دل تارم به نوایی

امشب که سری از سر گیسوی تو پیداست

***

در پیچ و خم زلف تو بس آیت ساده

در سادگی چشم تو بسیار معماست

***

<<ای قوم به حج رفته کجایید کجایید>>

امشب حرم و کعبه و بتخانه همینجاست

***

شب بیست و سوم رمضان

سازی بزن ای مطرب و جامی بده ساقی

امشب که بساط طرب و باده مهیاست

***

بر چشم امید من و دل خواب حرام است

تا روی تو می خواند و چشمان تو گیراست

***

گر چرت زدش داشفنر امشب سر پایی

 آبی زن و گو مرد حسابی شب احیاست

داشفنر

/ 0 نظر / 19 بازدید