179. چشم ِ چون


ز بس از دو چشم چونت شده جان من خیالی

همه برده ام ز خاطر خطرات احتمالی

***

بپرد اگر فیوز همه شهر من نترسم

که کنم به سیم لخت تو شبانه اتصالی

***

ز تلّون تو ای گل شب و روز در شگفتم

که به شکل سیب هستی و به مزه پرتقالی

***

چه بگویم از بلندی که فرا تر از چناری

چه بگویم از جوانی که جوان تر نهالی

***

بنمودم عطسه در ره همه آن شبی که ناگه

نفسی ز بوی مویت بگذشت زین حوالی

***

به بساط چای و قلیان بنشین چو داشفنر دل

که خوشا رفیق ناباب و خوشا خوشا زغالی

***داشفنر***
/ 0 نظر / 35 بازدید